מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות
ברוכים הבאים לאתר www.mizronim.com (להלן: "האתר"), מופעל על ידי שיווק אונליין ע.מ 025690694 (להלן: " מפעילת האתר").
מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של מפעילת האתר ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעילת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת מפעילת האתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לגברים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו').

1. מסירת פרטים בעת רכישה:
א. כל רכישה באתר תדרוש מסירת פרטים על ידי המשתמשת , בין היתר : דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר וכו', מידות.
ב. עלייך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי החברה. פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.

2. אבטחת מידע באתר:
א. מפעילת האתר דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
ב. המשתמשת מסכימה כי מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיה, המשתמשת מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

3. מאגרי מידע ושימוש במידע ע"י מפעילת האתר:
א. מפעילת האתר רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמשת.
ב. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר ובאחריותה.
ג. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
ד. השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמשת, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות של המשתמשת ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
ה. המשתמשת מסכימה בזאת ומאשרת כי לא תהיה לה כל תביעה או טענה כלפי מפעילת האתר בגין שימוש בפרטיה בהתאם לאמור לעיל.

4. מסירת מידע לצד ג':
א. מפעילת האתר תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בה.
ב. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
ג. מעבר לאמור לעיל, מפעילת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
– אם תרכשי מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
– במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
– אם תבצעי באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטייך או המידע אודותיך לצד שלישי.
– במידה ומפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5. איסוף מידע מצד ג':
א. אנו אוספים מידע כשאת מבקרת או משתמשת באתרים ואפליקציות של צד ג' המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם את מבקרת, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.

6. איסוף מידע ע"י צד ג':
א. בעת השימוש באתר מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
ב. בעת השימוש באתר המשתמשת מאשרת כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
ג. מפעילת האתר תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמשת שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמשת מודעות ותכנים שיוצגו לה בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלה ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריה.
ד. כמו כן, המשתמשת מצהירה כי היא מסכימה בזאת ששותפיה העסקיים של מפעילת האתר (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיה באופן עצמאי.

7. תכנים לפרסום באתר אשר יימסרו ע"י המשתמשת:

א. מפעילת האתר עשויה לאפשר לך לשתף ו/או להזין לאתר ולמדיות החברתיות תכנים שונים.
ב. מפעילת האתר לא מתחייבת לפרסם ו/או להמשיך לפרסם תכנים אלו.
ג. במסירת תכנים אלו לפרסום את מצהירה ומאשרת שאינך פוגעת בפרטיותו של אדם אחר, כמו כן במסירת פרטים אלו לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, את מקנה למפעילת האתר ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש, לרבות לצורך נתונים סטטיסטיים , כתיבת מאמרים, השוואות מחירים וכו'.
ד. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר למפעיל האתר לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים.

8. דיוור ישיר אלקטרוני
א. ייתכן כי בכוונת מפעילת האתר לשלוח אלייך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
ב. מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי מפעילת האתר ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמשת, בהתאם לחוק, אם נתנה הסכמתה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתה ולחדול מקבלתו ע"י פנייה לשירות הלקוחות של החברה ו/או בפנייה לדואר האלקטרוני של מפעילת האתר GRASSFASHION1@GMAIL.COM
ג. המשתמשת מסכימה בזאת ומאשרת כי לא תהיה לה כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיה בהתאם לאמור לעיל.

9. COOKIES
א. המשתמשת מצהירה כי היא יודעת שמפעילת האתר משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיה האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
ב. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן את צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
ג. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת ("Cookies"). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפנייך לנושאים שיעניינו אותך.
ד. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
ה. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם את גולשת, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניינת בהימצאות ה-Cookies, תוכלי לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
ו. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה, או באתרי אינטרנט אחרים.

10. שינויים במדיניות הפרטיות:
א. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

11. יצירת קשר:
א. אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי מדיניות הפרטיות בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל: eyalboganim@gmail.com